ปณิธานบริษัท

บริษัท แพน-ไทคูณ จำกัด

ชื่อบริษัท  บริษัท แพน-ไทคูณ จำกัด
ที่ตั้ง 89 หมู่ที่ 1 ต.หน้าไม้  อ.ลาดหลุมแก้ว
  จ.ปทุมธานี 12140
ประเภทธุรกิจ โรงงานขนาดกลาง
กรรมการบริหาร  คุณ ระพีพัฒน์   ศรีอ่อน

ประวัติความเป็นมา

   ก่อตั้งเมื่อ 16 มิถุนายน  2532  ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท 

มีพื้นที่ทำงาน  6,700 ตารางเมตร เริ่มดำเนินกิจการและให้บริการ

เมื่อเดือน พฤศจิกายน  2533 แรกเริ่มมีพนักงาน 12 คน

ปัจจุบันมี พนักงาน 53 คน

   บริษัทฯ  มีระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง

มีมาตรฐานสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ออกสู่ ตลาดเสมอมา

   เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในระบบบริหารการผลิต  และเกิด

การพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เข้าสู่ระบบ

มาตรฐานอุตสาหกรรม  ISO  9001:2008(E)

 

Visitors: 18,348